Privacy

Laatst geupdate: 16 jul. 2019

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We hebben ons privacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Graag willen we u hierover duidelijk en transparant informeren.

Klaverbladzorg verwerkt dagelijks informatie over personen. Klaverbladzorg houdt zich daarbij aan de wet. Klaverbladzorg respecteert de privacy van de personen van wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens Klaverbladzorg verwerkt en voor welke doeleinden. Hoe Klaverbladzorg uw privacy beschermt, wat uw rechten zijn en wanneer uw gegevens worden verstrekt aan derden partijen. Tevens leggen wij u uit hoe u dient te handelen indien u klachten heeft over uw privacy.

Klaverbladzorg is gevestigd te Johan Hofmanstraat 313, Amsterdam. Klaverbladzorg is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring, kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Lam op het nummer: 06 15035678 of emailadres: [email protected]

Waarom verzamelt Klaverbladzorg Zorg uw gegevens en waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wanneer u zorg aanvraagt bij Klaverbladzorg, verstrekt u aan ons verschillende persoonsgegevens. Uw gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitvoeren van de
zorg. Daarnaast kan Klaverbladzorg uw gegevens ook gebruiken voor zaken die voor ons van groot belang zijn zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen, het evalueren en
verbeteren van onze diensten en fraudepreventie. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Medewerkers mogen uw gegevens alleen inzien als zij die nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren.

Dienstverlening

Om onze diensten aan u te kunnen verlenen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen en onderhouden, uitvoering geven aan de zorgovereenkomst en u op de hoogte houden van diverse proces(sen).

Sollicitatieprocedure

Klaverbladzorg verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen
onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn
relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Slecht met uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden deze gegevens langer door ons bewaard.

Werknemers, ZZP’ers, Uitzendkrachten

Klaverbladzorg verwerkt ook persoonsgegevens van vaste medewerkers en flexibele medewerkers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en overeenkomst op basis van de
wettelijke grondslagen.

Externe Partijen

Klaverbladzorg verstrekt uitsluitend alleen aan derden informatie als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derde partijen (externe-dienstverleners) mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van het uitvoeren van de diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Klaverbladzorg neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. Klaverbladzorg verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacy niveau handhaven als Klaverbladzorg. Klaverbladzorg zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Heeft Klaverbladzorg een wettelijke grondslag om uw gegevens te verwerken?

Jazeker, Klaverbladzorg verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. De wet heeft hiervoor zes grondslagen: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, nakomen van een wettelijke verplichting, ter bescherming van de vitale belangen, vervulling van een taak van algemeen belang/ uitoefening van openbaar gezag of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Uitvoering van een overeenkomst

Het leveren van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is om onze verplichtingen jegens u na te komen op grond van de
zorgovereenkomst of nakoming van wettelijke verplichtingen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Uiteraard kunt u uw toestemming ten allen tijde ook weer direct intrekken.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het zorgkantoor in het kader van materiele controle gegevens bij ons opvraagt. Klaverbladzorg maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Hoe beschermt Klaverbladzorg uw privacy op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Klaverbladzorg beveiligd. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenst gebruik tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen en zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende bedrijfsnormen NEN 7510, 7512 en 7513. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Hoe lang bewaart Klaverbladzorg uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is om aan u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Welke nieuwe rechten heeft u onder de nieuwe privacy wetgeving?

Onder de oude wetgeving had u als cliënt van Klaverbladzorg al het recht op inzage in en een afschrift van uw zorgdossier, en het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht om:
o gegevens digitaal mee te nemen naar een andere zorgaanbieder;
o gegevens te laten wissen;
o rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van medewerkers. Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding. In sommige gevallen mag Klaverbladzorg uw verzoek om toegang tot uw dossier of een gedeelte daarvan weigeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad.

Het recht tot verbetering of aanvullen

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Klaverbladzorg vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens: feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van Klaverbladzorg. Zo kunt u bijvoorbeeld wel een verkeerd adres aanpassen in uw dossier, maar niet uw diagnose. Ook mag u een Klaverbladzorg medewerker vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Het recht om gegevens te wissen

Dit recht betekent dat u Klaverbladzorg mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. Als u dit verzoek doet zal Klaverbladzorg zoveel mogelijk van uw gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens (wettelijk) nodig blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft Klaverbladzorg 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Het recht om overdracht van gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Klaverbladzorg kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Klaverbladzorg uw gegevens wissen.

Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe Klaverbladzorg met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan telefonisch contact met ons op of vul een klachtenformulier in. Wij zullen ons uiterste best doen om het voor u op te lossen. Zijn hierna uw zorgen nog niet weggenomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Schroom niet en neem direct telefonisch contact met ons op. Wij zullen ons best om u zo goed mogelijk te informeren.

Klaverbladzorg behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.