Kwaliteit van Zorg

Klaverbladzorg is een kleine thuiszorgorganisatie die wijkverpleging levert in samenwerking met indicatiesteller Uw Vraag Mijn Zorg en Stichting POD Zorg. Wij werken met kleine, zelfsturende teams bestaande uit maximaal 4 (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden (niveau 3, 4 en 5).

Het team levert palliatief terminale zorg maar ook zorg aan cliënten met een chronische aandoening, zorg en begeleiding voor cliënten met dementie en zorg gericht op medisch technisch handelingen. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die het aanspreekpunt is voor de cliënt. Daarnaast is er binnen het team veel aandacht voor preventie. Uitgangspunt is het landelijk in gebruik zijnde kwaliteitskader wijkverpleging.

1. De cliënt staat centraal

De medewerkers kennen de cliënt en hebben de zorgvraag in beeld. Er wordt tijd genomen voor de intake en voor het opbouwen van de zorgrelatie. In samenspraak met de cliënt en zijn familie / mantelzorg wordt het zorgplan opgesteld en worden doelen bepaald. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Omdat dit er voor iedereen anders uitziet vraagt iedere situatie ook om andere oplossingen. Belangrijk hierbij is dat er een actieve bijdrage wordt geleverd aan het in stand houden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. We vinden het hierbij belangrijk dat de cliënt de regie over zijn eigen leven houdt. Iedere cliënt heeft toegang tot zijn eigen zorgdossier (o.m. zorgplan en rapportages). In dit dossier kan de cliënt ook zelf rapporteren.

2. De zorg wordt op en met elkaar afgestemd

De zorg wordt met de cliënt, maar ook in overleg met de mantelzorgers afgestemd. De medewerkers ondersteunen de mantelzorgers, proberen overbelasting te voorkomen en hebben hierin een signalerende functie. Daarnaast werken de medewerkers nauw samen met de andere zorgverleners zoals de huisarts en fysiotherapeut. Zo nodig wordt een zogenaamd multidisciplinair overleg gepland, de wijkverpleegkundige heeft hierin een coördinerende rol.

3. Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk begrip in de zorg. Medewerkers geven advies als zij in de woonomgeving van de cliënt onveilige situaties signaleren. Te denken valt aan kans op uitglijden in de douche, onveilige drempels, etc. Als cliënten hulp nodig bij de inname van de medicatie wordt in overleg met de apotheker gezorgd voor een actueel medicatieoverzicht en toedienlijsten zodat medicijnen volgens de geldende afspraken worden aangereikt.

De medewerkers van Klaverbladzorg en Stichting POD zorg werken volgens de landelijk geldende protocollen, richtlijnen en standaarden. Als er desondanks een fout wordt gemaakt worden afspraken gemaakt hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast worden de Leidraad Veilige Zorgrelaties en de Meldcode huiselijk geweld gebruikt wanneer hiertoe aanleiding is.

4. De wijkverpleegkundige als professional

Als de zorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar (ZVW) bepaalt de wijkverpleegkundige de zorg die nodig is en organiseert ze samen met het team de zorg. Voor cliënten die zorg uit de WLZ (Wet langdurige zorg ) krijgen zal de wijkverpleegkundige zo nodig helpen met het aanvragen van een indicatie of herindicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

5. Ter afsluiting

Kortom, op veel verschillende manieren en terreinen en wordt er gewerkt aan kwaliteit met als doel ‘de beste zorg thuis’ te geven.